Algemene voorwaarden

Gevestigd te Nieuwegein, opgesteld op 4 Januari 2012.

Artikel 1 Aanbod en aanvaarding
1.Alle aanbiedingen zijdens de verkoper, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de
verkoper.
2.Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordigers van verkoper of andere voor verkoper optredende
tussenpersonen zijn voor de verkoper niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de
overeenkomst door de verkoper aan de koper.
3.Koper zal gebonden zijn aan de inhoud van de schriftelijke bevestiging van de overeenkomst indien hij tegen de
inhoud van deze schriftelijke bevestiging niet binnen acht dagen na dagtekening daarvan bij de verkoper
schriftelijk bezwaar maakt.

Artikel 2 Prijzen
1.Indien tussen het tijdstip van het aanbod zijdens de verkoper of de koper en het tijdstip van totstandkoming van
de overeenkomst of tussen het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst en levering door de verkoper
een prijsstijging van de verkochte zaken optreedt, is de verkoper bevoegd deze prijsstijging aan de koper door
te berekenen, behoudens in het geval de prijsstijging te wijten zou zijn aan opzet of grove nalatigheid van de
verkoper. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de koper het recht
de overeenkomst te ontbinden.
2.Indien de verkoper aan een (potentiële) klant adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht
van de (potentiële) klant werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een opdracht wordt ontvangen, heeft de
verkoper het recht aan de (potentiële) klant de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te
berekenen.
3.De kosten van of verband houdende met geleverde monsters en/of modellen kunnen aan de (potentiële) koper
berekend. Bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen twee maanden na de datum van aflevering
van de monsters en/of modellen zal het aan de (potentiële) koper berekende bedrag worden gecrediteerd. De
(potentiële) koper heeft nimmer het recht om de monsters en modellen voorgoed onder zich te houden.

Artikel 3 Levertijd
1.Verkoper spant zich in de gekochte zaken binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de koper te
leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens
opzet of grove schuld zijdens de verkoper.
2.Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde
zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de
overeengekomen koopprijs.

Artikel 4 Wijze van levering, risico
1.De overeengekomen wijze van levering wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze
van levering niets schriftelijk is vastgelegd, zal de wijze van levering door de verkoper worden bepaald.
2.Indien franco levering is overeengekomen, reizen de gekochte zaken voor rekening en risico van de verkoper.
In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de koper.
3.Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, resp. zijn vermeld
en de koper na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle
gekochte zaken heeft afgenomen, dan is de koper verplicht aan de verkoper op diens eerste verzoek/sommatie
een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer
langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie van de verkoper. Indien de koper niet
binnen drie dagen na het verzoek/de sommatie van de verkoper aan laatstgenoemde mededeling doet van de
termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal verkoper bevoegd zijn na verloop van
drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van koper op te slaan,
zulks ook al berustte het risico voor de geleverde zaken bij de verkoper en ongeacht overmacht zijdens
de koper en onverminderd de verplichting van de koper tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is
verkoper tevens bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden en zal de koper zijn gehouden aan de verkoper de
kosten, schaden en interesse ter zake te vergoeden. Gelijke bevoegdheden en verplichtingen rusten op de
verkoper resp. de koper indien laatstgenoemde ondanks toezegging alle zaken binnen de door hem aan de
verkoper medegedeelde termijn af te nemen, deze toezegging niet nakomt.
4.Artikelen die door of vanwege de verkoper speciaal voor de koper moeten worden vervaardigd worden door de
koper aanvaard plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de .
gekochte zaken.

Artikel 5 Controle levering
1.De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid
van de geleverde zaken beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.
2.Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden
c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct
en onverwijld aantekening te maken.
3.Klachten zijdens koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de
verkoper schriftelijk te worden ingediend:
1.ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de zaken;
2.ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de zaken doch in elk
geval binnen veertien dagen na levering van de zaken;
3.in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de zaken.
4.Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken niets schriftelijk is overeengekomen, zullen de
geleverde zaken in overeenstemming zijn met hetgeen in de handel in de betrokken soort zaken gebruikelijk is.
5.Indien omtrent de hoedanigheid van de geleverde zaken is overeengekomen dat deze conform een monster zal
zijn, geldt dit monster ter vaststelling van de gemiddelde hoedanigheid van de afgeleverde zaken.
6.Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de
geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper.

Artikel 6 Keuring
1.Koper heeft het recht de te leveren zaken voor de levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening
en risico van de koper. Onder de voor rekening van de koper komende keuringskosten is begrepen de kosten
welke verkoper ter zake de keuring eventueel moet maken.
2.Levering van zaken volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgever(s) of diens
bouwdirectie, geschiedt slechts indien en voor zover kopers gebondenheid daartoe voortvloeit uit
bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan
de verkoper heeft meegedeeld op een zodanige wijze dat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening
heeft kunnen houden.
3.In de gevallen, bedoeld in art. 6 lid 3 sub c is koper verplicht tijdig voor de verlading aan verkoper kennis te
geven van de tijd en plaats waarop de keuring zal geschieden.
4.Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de geleverde of te leveren zaken niet voldoet aan de
overeenkomst, dan is de koper gehouden verkoper hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en
verkoper in de gelegenheid te stellen alsnog na te komen. Na acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft
plaatsgevonden, vervalt het recht van de koper om zich jegens de verkoper op het resultaat van de keuring te
beroepen.
5.Verkoper zal nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade aan de koper wegens non-conformiteit van de
geleverde zaken, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van de verkoper.

Artikel 7 Garantie
Verkoper geeft slechts garantie ten aanzien van door hem te leveren of geleverde zaken indien en voor zover zulks bij het sluiten van de overeenkomst tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen. Eventuele garanties strekken zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende fabrieksgarantiebepalingen. De garantie kan nimmer leiden tot een aansprakelijkheid die de waarde van het geleverde product, ten aanzien waarvan de garantie geldt, overtreft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door koper en/of derden geleden schade van welke aard dan ook, gevolgschade hieronder uitdrukkelijk begrepen, als gevolg van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de overeenkomst, gebreken ten aanzien van de wijze van levering van gebrekkige producten, niet tijdige levering, gebreken ten aanzien van het vervoer, het verstrekken van adviezen etc., behoudens opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 9 Retourzendingen
1.Retourzendingen worden door de verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de verkoper door deze
geaccepteerd.
2.Zo verkoper instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper te allen tijde
franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
3.Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van
een nader door de verkoper op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder
meer de administratie- en magazijnkosten.
4.Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens
verkoper in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
5.Indien een geretourneerd product gebruikssporen heeft opgelopen, waarna deze geretourneerd wordt,
behouden wij het recht kosten in rekening te brengen voor herstellen en/of ter compensatie van de
waardevermindering van het product.

Artikel 10 Overmacht, ontbinding
Bij overmacht zijdens de verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1.Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor zolang het door de koper ter zake
verschuldigde bedrag niet volledig is voldaan.
2.Indien dezelfde soort zaken door verkoper aan koper is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen
onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige zaken van dezelfde soort als onbetaald
beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.
3.Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt
verklaard, surseance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de koper
anderszins blijkt dat koper aan zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet kan of zal voldoen, is koper
verplicht de aan verkoper op grond van lid 1 en 2 toebehorende zaken op eerste mondeling of schriftelijk
verzoek of sommatie aan verkoper terug te geven. Daartoe is verkoper bevoegd zich zonder voorafgaande
waarschuwing of mededeling bij koper aan te dienen teneinde de voormelde zaken direct onder zich te nemen.

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden
1.De overeengekomen koopprijs dient door de koper aan de verkoper te worden voldaan binnen 15 dagen na
dagtekening van de factuur.
2.Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de verkoper vast te stellen
kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de koper verschuldigd indien betaling na de vervaldag
van de factuur plaatsvindt.
3.Indien betaling niet of niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, vermeld in lid 1 van dit
artikel, zal koper over het openstaande factuurbedrag een door de verkoper vast te stellen rentevergoeding
verschuldigd worden. Bovendien heeft de verkoper het recht de buitengerechtelijke incassokosten aan de koper
in rekening te brengen.
4.Koper is verplicht op eerste verzoek of sommatie van de verkoper zekerheid te stellen ter zake de betaling van
het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek/deze
sommatie is verkoper bevoegd de levering op te schorten of de order te annuleren.

Artikel 13 Geschillen
Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de koper.

Artikel 14 Verjaring
Elke rechtsvordering welke koper uit hoofde van een met de verkoper gesloten overeenkomst heeft, verjaart door het verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 15 Afwijking
Afwijking van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijk toestemming van de verkoper.

Artikel 16 Conversie
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van enige bepaling heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.